Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Skubėti daryti gera — kiekvieno samariečio priedermė

2018 liepos19 d. Telšių samariečių bendrija paminėjo trejų metų sukaktį, kai pradėta aktyvi samarietiška veikla. Skyriaus pirmininkas Kazimieras Mitkus nuoširdžiai dėkojo Justinai ir Broniui Fabijonavičiams,  Petronelei ir Algirdui Lingiams, Virginai ir Anicetui Šilgaliams, Laimutei ir Viloratui Sabaliauskams, Giletai ir Ryčiui Lesiams, Jurgitai Balnienei, Bronislovui Eirošiui, Vaclovui Meižiui, Ignacui Žimailai, kurie patikėjo samarietiška idėja ir įnešė kilniai veiklai vystyti po 500 eurų. Pagarbiai paminėti prie samarietiškos veiklos ištakų savo naudingomis idėjomis prisidėjusius Stanislavą Labutienę, Petrą Upermoną, Genovaitę Aleksandravičienę, Algirdą Šlajų ir kitus. Pasak K.Mitkaus, kiekvienas žmogus yra vertybė. Jis gali dirbti tai, ką sugeba ir padėti kitiems. „Nėra nė vieno žmogaus, kuris nebegalėtų visiškai nieko ir nėra nė vieno žmogaus, kuris sugebėtų viską“,— pacitavo pamėgtą sentenciją K.Mitkus. Pasidžiaugta unikaliu telšiškių samariečių socialiniu projektu Lietuvoje. Tai „Atiduotuvë“, draugėn subūrusi vargstančiuosius ir geradarius. Renginį vainikavo Aniceto Šilgalio perskaitytas eilėraštis samariečiams, jaunosios samarietės Virminos Steckytės dainos. Padainavo ir vyresnio amžiaus žmonių ansamblis „Atgaiva“, vadovaujamas Janinos Fabijonavičienės. Netrūko už gerus darbus padėkos raštų, dovanų, o samariečiai savo pieštais paveikslais ne vieną pamalonino.

Po renginio įvyko Telšių samariečių ataskaitinis susirinkimas, kuriame bendrijos skyriaus pirmininku išrinktas Kazimieras Mitkus.

Algirdas Dačkevičius.

(plačiau šį renginį aprašė Telšių apskrities laikraštis KALVOTA ŽEMAITIJA Nr. 57, 2018-07-28)

0102040503