Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Vilnius

Vilniaus skyrius

Samarietis – tai druska, vanduo ir duona, atjauta ir supratimas. Jam neužtenka savų rūpesčių – jis
susirenka daugelio žmonių vargus ir po kruopelę dalija savo širdį kitiems. Atlikęs kilnų darbą, jis garsiai
nesigiria ir nesipuikuoja. Tokiais žodžiais samariečių vaikai apibūdina savo tėvus, visada triūsiančius
pasaulio labui. Ir kaip jie nepavargsta? Iš tiesų, keista. Kuo daugiau naudoji savas galias, tuo daugiau
jų gauni. Pabandykite ir suprasite. O mes, samariečiai, jau seniai šią tiesą supratome. Todėl dalijamės su
visais, ką turime, pragyvename iš to, ką gauname, o gyvename tuo, ką duodame.

Rima Žagelienė

Vilniaus skyrius įkurtas 1992 metais. Sostinės samariečiai, kaip ir visi šios organizacijos savanoriai, dalyvauja
skurdo mažinimo programoje: renka ir dalija labdarą socialiai remtiniems miesto gyventojams, rūpinasi
nepasiturinčių, vienišų tėvų vaikais, jų užimtumu, maitinimu, ugdymu.
Samariečiai savanoriai medikai mokyklose bei darbo kolektyvuose veda pirmosios medicininės pagalbos
kursus. Vokietijos ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) samariečiams padedant mūsų žmonės įrengė
socialinių slaugytojų mokymo ir praktinių užsiėmimų kabinetus, parengė slaugytojų mokymo metodiką.
2003 m. Vilniuje atvėrė duris maisto dalijimo punktas, kuriame samariečiai renka, laiko ir dalija maisto
produktus vargšams, vienišiems, sunkioje materialinėje padėtyje atsidūrusiems žmonėms. Ten pat veikia
ir pagyvenusių žmonių dienos centras. Tai – senjorų susitikimų vieta, kur jie bendrauja, dainuoja, vaišinasi
arbata, rengia rankdarbių parodas, planuoja laisvalaikį ir darbus.
Vilniaus samariečiai įtraukti į projektų veiklą. 2004 m. gauta Švietimo ir mokslo ministerijos parama nepilnamečių
narkomanijos prevencijos projektui. 2005 m. samariečiai įsijungė į naują, šeimos narių, slaugančių
namuose ligonį ar neįgalių asmenį, projektą.
2009 m. buvo pasirašyta ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto
„Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas” sutartis. Projektas baigsis 2012
metų lapkričio mėnesio pabaigoje. Projekto partneriai: Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius bei
Vilniaus miesto Darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas. Projekto pagrindinis tikslas – suteikti
kompleksišką pagalbą asmenims, patiriantiems sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, o taip
pat šviesti bei konsultuoti darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovus palankios šeimai darbovietės kūrimo
klausimais.
Projekto vykdytojai, drauge su Drezdeno samariečių bendrija, surengė mūsų dienos centrų darbuotų ir
savanorių kvalifikacijos tobulinimo mokymus Vokietijoje. Mokymo dalyviai susipažino su vokiečių įsteigtais
dienos centrais, juose teikiamomis paslaugomis, darbo metodais bei darbo organizavimo ypatumais.
Siekdami slaugos kokybės, organizavome slaugytojų padėjėjų mokymus Vokietijos samariečių bendrijoje,
sudarydami geriausias sąlygų mūsų žmonių profesiniam tobulėjimui. Aštuoniolika asmenų gavo valstybės
pripažintus dokumentus, suteikiančius teisę profesionaliai atlikti slaugytojų padėjėjų funkcijas namuose.

Nuo 2012 m. Vilniaus samariečiai dalyvauja naujame ES finansuojamame projekte „Norim dirbti“. Projekto
esmė – siekti socialinės rizikos šeimų atskirties mažinimo, teikiant jiems kompleksines paslaugas, rengiant individualias
ir grupines motyvacijos konsultacijas, skatinančias žmogų įgyti profesiją ir dirbti. Projekto tikslinė
grupė pasirinkta neatsitiktinai – sprendimą lėmė šalies statistinių duomenų analizė bei atlikta socialinės rizikos
šeimų apklausa, kuri parodė, jog šis grįžimas į aktyvią darbo rinką naudingas ne tik individualiam asmeniui,
jo šeimai, bet ir visuomenės gerovei. Projekto metu bus teikiama individuali psichologo pagalba nedirbantiems
asmenims, rengiami jų mokymai. Baigusiems mokymus žmonėms bus padedama įsidarbinti. Projekto
tikslinę grupę sudaro 50 asmenų.
2012 m. vasario mėnesį pradeda galioti naujo ES finansuojamo projekto „Padėkime integruotis“ vykdymo
sutartis, kuri baigsis 2013 metų birželio pabaigoje. Pats projekto pavadinimas nusako jo turinį. Tai veikla,
padedanti įgyvendinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į mūsų šalies socialinę, kultūrinę bei ekonominę
terpę. Projektu siekiama – prisidėti sprendžiant labiausiai pažeidžiamų mūsų visuomenės grupių – trečiųjų
šalių piliečių – sėkmingą integraciją į darbo rinką ir visuomenę. Projekto partneriai – Lietuvos samariečių
bendrijos Kauno ir Kelmės skyriai. Projekto tikslinės grupės – trečiųjų šalių piliečiai, turintys leidimus laikinai
ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
Be šių didelės apimties projektų, Vilniaus skyrius aktyviai dalyvauja „Maisto banko“ akcijose, bendradarbiauja
su IKI prekybos centrais. Turi rėmėjų, kurie įsipareigoję socialiai remtinoms šeimoms bei neįgaliesiems
du kartus per mėnesį skirti maisto produktų. Maisto dalijimo punkte keturis kartus per savaitę
nepasiturintiems asmenims išduodami maisto daviniai. Kiekvieną metų ketvirtį kartu su „Maisto banku“
savanoriai dalija maisto paketus vargstantiems asmenims.
Mūsų samariečiai atsakingi už vaikų dienos centro veiklą, kuriame ir patys uoliai dirba. Mažieji samariečių
globotiniai centre maitinami, užimami, mokomi gero elgesio ir atjautos, ugdomas jų kūrybiškumas ir dvasingumas.
Jaunieji Vilniaus samariečiai dalyvauja visuomeninėse akcijose, lanko vaikų bei senelių namus,
rengia įvairias šventes.

Kontaktai:

LSB Vilniaus skyrius

J.Basanavičiaus g. 29, Vilnius

Pirmininkė Rima Žagelienė

Mob. +370 679 58335

El. paštas: samarietes@gmail.com