APIE MUS » ISTORIJA


Lietuvoje Samariečių Bendrija įsikūrė 1992 m. sausio mėn.: iniciatyvinės grupės posėdis įvyko Kaune, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios klebonijoje, kurio metu buvo nutarta šaukti LSB steigiamąją konferenciją. LSB steigiamoji
konferencija prasidėjo 1992 01 25 d. Kaune Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje (Gedimino g. 3) Šv. Mišiomis ir tęsėsi parapijos salėje. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Kauno, Vilniaus, Kelmės, Šiaulių ir Jurbarko. Buvo patvirtinti LSB įstatai, išrinkta valdyba iš 13 narių. LSB įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje 1992 06 15 d. Įsakymu Nr. 148-VO. Tai buvo nauja organizacija Lietuvoje, nebeturinti prieškarinių tradicijų ir patirties. Remiantis užsienio šalių patirtimi, teko nustatyti svarbiausias kryptis ir prioritetus. Buvo pasirinkta neįgaliųjų vaikų, nelankančių bendrojo lavinimo mokyklų ar globos įstaigų globa bei parama.Taip pat vienišų senelių, Neįgaliųjų ir socialiai remtinų žmonių globa. Jei pavyksta rasti rėmėjų, organizuojamos įvairios labdaros – paramos akcijos, namuose lankomi vieniši
ir neįgalūs žmonės, rengiamos išvykos į kultūrinius renginius. LSB taip pat dalyvauja įvairiuose projektuose. Vykdome bendrus
projektus su užsienio partneriais. Pagrindiniai Lietuvos samariečių bendrijos LSB skyriaus tikslai:
 Rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis;
 Padėti socialiai remtinoms bei daugiavaikėms šeimoms;
 Teikti pagalbą žmonėms su negalia, benamiams, bedarbiams.
Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.
 LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo- 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su skurdu, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems
žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant irmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), ypač jos vadovai F. Tepperwien, W. Müller, H. Röhrig, kurie ne kartą aplankė Lietuvą, daug patarė kuriant organizaciją ir formuojant jos uždavinius.
 Jau 1992 m. įsikūrė LSB skyriai Kaune, Jurbarke, Kelmėje, Vilniuje ir Šiauliuose. Nuo 1993 m. iki 2004 m. įsteigti 25 skyriai įvairiuose Lietuvos miestuose, o Bendrijos narių skaičius išaugo iki 3000. 2004 m. LSB tapo
asociacija, kuriai priklauso 11 narių-skyrių. 1996 m. LSB priimta į SAM.I. (Samaritan International) – tarptautinę organizaciją jungiančią Europos samariečius, kuri vykdo dalį Europos Sąjungos socialinės programos. Šiuo metu LSB asociaciją sudaro 14 narių-skyrių.
 LSB nuolat bando paveikti Vyriausybę ir savivaldybes, kad šios dalį socialinių paslaugų bei mokymo perduotų tokiai veiklai pasirengusioms nevyriausybinėms organizacijoms, tarp jų ir LSB. Bendrija teikė projektų
Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijoms ir, laimėjusi konkursus, gavo lėšų teikti socialines paslaugas visuomenei.
 Pagrindinė varomoji LSB jėga – samariečiai – organizacijos nariai, kurie jau septyniolika metų 90 procentų darbų atlieka nemokamai, aukodami savo laiką, mintis, gabumus, parodydami didelę kantrybę ir altruizmą.
 „Šie žmonės yra didžiausias organizacijos turtas, o jų darbai neįkainojami, nors labai dažnai jie nesulaukia net padėkos iš tų, kuriems padėjo“- šie žodžiai 2005 m. lapkričio 8 d. nuskambėjo Europos parlamento rūmuose,

kuomet LSB prezidentė Laimutė Juselienė atsiėmė Sidabrinės rožės apdovanojimą, įsteigtą organizacijos SOLIDAR.
 Tai  yra Europos nevyriausybinių organizacijų sąjunga, kurios nariai užsiima socialinių paslaugų teikimu, tarptautiniu bendradarbiavimu, humanitarine pagalba bei mokymo visą gyvenimą teikimu. Sidabrinės rožės
apdovanojimais pažymimi viso pasaulio organizacijų bei žmonių pasiekimai socialinio teisingumo srityje, o LSB išsiskyrė ir buvo apdovanota dėl itin plačios veiklos, skirtos padėti pagalbos reikalingiems žmonėms ir kovoti su skurdu Lietuvoje, bei dėl savanorių samariečių pasišventimo. Šis apdovanojimas- tai ne tik padėka ir paskatinimas Lietuvos samariečiams, bet ir garbė Lietuvai.

 

LIETUVOS SAMARIEČIŲ PREZIDENTAI:

 

  • Algirdas Jokūbaitis       - nuo 1992-01-25....iki…1994… Kaunas
  • Antanas Račas               - nuo …...1994..…..iki… 1996…Kelmė
  • Laimutė Juselienė          - nuo……1996……iki….2011…Vilnius
  • Genoefa Baltrušaitienė  - nuo…….2012…...iki….2018….Vilnius
  • Sigytas Klimas              -  nuo   2018-04-28  iki…………..Kaunas